Korišteni software-i:


Lista software-a za projektiranje:

Eplan

Solidworks